top of page

Általános Szerződési Feltétel

 

A Simon’s Burger online rendelési szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket („Általános Szerződési Feltételeket”).

 

Kérjük, hogy az online rendelési szolgáltatás igénybevételét megelőzően körültekintően olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. Amennyiben a Szolgáltatási Feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Simon’s Burger online rendelési szolgáltatását.

 

  1. A Simon’s Burger azonosító adatai

 

 ·    Simon’s Burger Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1089 Budapest, Kőris utca 17B. 1 em. 18 ajtó., cégjegyzékszám: 01-09-405348, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

 

2. Általános rendelkezések

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a honlappal kapcsolatos valamennyi rendelésre irányadó, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

 

Az online ételrendelési szolgáltatás használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-et. A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A honlap használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelő formában történhet.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megjelenített termékek és azok árai folyamatosan változhatnak. Szolgáltató fenntartja azt jogát, hogy ezen hirdetési csomagokat, termékeket bármikor megváltoztassa, megszüntesse.

 

A Simon’s Burger olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználók ételeket és Kiskereskedelmi Termékeket vásárolhatnak. A Simon’s Burger jogosult szolgáltatási díjat és/vagy csúcsidő és/vagy szervizdíjat felszámítani a Felhasználók felé az „Order Online” internetes platformon leadott összes Rendeléshez kapcsolódóan. A Felhasználó által az adott Rendeléshez kapcsolódóan fizetendő szolgáltatási díj, csúcsidő díj, illetve szervizdíj összegéről a Simon’s Burger pontos tájékoztatást nyújt az „Order Online” platformon a Rendelés leadása előtt. A Felhasználó a Simon’s Burger online ételrendelési szolgáltatás használatával elfogadja, hogy a Simon’s Burger jogosult az általa megállapított szolgáltatási díjat és/vagy csúcsidő díjat és/vagy szervizdíjat felszámítani. A Felhasználó az adott Rendelés leadásával elfogadja a vonatkozó szolgáltatási díj, csúcsidő díj, illetve szervizdíj összegét, valamint az arra irányuló fizetési kötelezettséget.

 

A Simon’s Burger a termékeiről és aktuális ajánlatairól szóló pontos és naprakész tájékoztatást a Simon’s Burger online platformján keresztül nyújtja, ideértve az termékeket, illetve azok árával kapcsolatos tájékoztatást is. 

 

 

Amikor a Felhasználó megvásárlásra kiválasztja a Simon’s Burger által az „Order Online” internetes platformon feltüntetett termékeit, a Felhasználó kötelező erejű megrendelést ad le a termék megvásárlására jelen általános szerződési feltételek mellett. A Rendelés beérkezését követően, ha a Simon’s Burger elfogadja a Rendelést, azt visszaigazolja, akkor a Felhasználó és a Simon’s Burger között Adásvételi Megállapodás jön létre.

 

A Felhasználó a Rendelés leadását követően a Rendelést nem törölheti. Felhasználó a termékekre leadott Rendelését azok megrendelését követően nem vonhatja vissza és nem törölheti. A termék megrendelésére vonatkozó Rendelés leadása előtt gondosan ellenőrizze a választását.

 

A Simon’s Burger a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályokban foglalt elállási korlátozásokat követi. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében rögzíti, hogy bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem küldhet vissza. Az élelmiszerek és az olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem értékesíthetők tovább, vagy amelyek gyorsan megromlanak ebbe a kategóriába esnek.

Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerterméket nem tudja oly módon visszaküldeni, hogy a vásárlás utáni törvényes elállási jogára hivatkozik. Az ilyen termékekre vonatkozó Rendelés nem vonható vissza, nem módosítható, és attól nem lehet elállni miután leadásra került. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a kiválasztott terméket Rendelésének leadását megelőzően.

 

3. Fizetés

 

A Simon’s Burger online ételrendelési szolgáltatás használatához meg kell adnia egy érvényes bankkártya vagy más fizetési eszköz adatait. A Simon’s Burger nem tárolja a fizetési eszköz adatait, mivel ezt a Simon’s Burger által használt harmadik fél fizetési szolgáltatója végzi. Felhasználó vállalja, hogy a Simon’s Burger Felhasználó általi használatából eredő minden vásárlást kifizet. Felhasználó köteles naprakészen tartani a bankkártya és egyéb fizetési eszközre vonatkozó minden olyan adatot, amelyet az „Order Online” internetes platformon keresztül megadott.

 

Felhasználó kifizeti a Rendelésben foglalt vételárat és a kiszállítás díját (amennyiben alkalmazandó), valamint a szolgáltatási díjat és/vagy csúcsidő díjat és/vagy szervizdíjat (amennyiben alkalmazandó) a megfelelő fizetési mód igénybevételével a Simon’s Burger fizetési felületén. A Felhasználó fizetési kötelezettsége a Rendelés Simon’s Burger „Order Online” platformon keresztüli leadásával keletkezik.

 

A Felhasználó fizetési kötelezettségének csak a Simon’s Burger „Order Online” platformon biztosított fizetési módokkal tehet eleget, az egyes fizetési módokat a Simon’s Burger jogosult egyoldalúan bevezetni, megváltoztatni és megszüntetni. A fizetés automatikusan terhelésre kerül a Felhasználó bankkártyáján a Felhasználó általi rendeléskor. A fizetések feldolgozásra a Simon’s Burger fél fizetési szolgáltatót vesz igénybe.

 

4. Rendelések Simon’s Burger értékesítési helyén történő átvétele

 

Felhasználó a Simon’s Burger „Order Online” platformon megrendelt termékeket kizárólag azon Simon’s Burger értékesítési helyén veheti át, amelyet a Felhasználó a Rendelés leadásakor választott. A Felhasználó külön elektronikus megerősítést kap, amikor a termékek átvehetők. A Simon’s Burger feltételeket írhat elő a Felhasználó azonosítására a Rendelésben szereplő termékek átvételekor.

 

A Simon’s Burger a megrendelt termékeket annak elkészülésétől 60 percig őrzi Mindazonáltal ez a kötelezettség nem terjed ki a Simon’s Burger értékesítési helyének nyitvatartási idején túlra, a Rendelést nyitvatartási időben át kell venni.

 

Az ügyfél a megrendelését automatikusan helyszíni fogyasztásra adja le.

 

 

5. Becsült határidők

 

A Simon’s Burger „Order Online” platformon a Felhasználó számára megadott minden kiszállítási, átvételi vagy egyéb várható időpont csak becsült idő. Nincs garancia arra, hogy a Rendelés a becsült időben átvehető vagy elfogyasztó lesz a megadott időpontban.

 

6. Szellemi tulajdonjogok

 

Minden Szellemi Tulajdonjog, amelyet a Simon’s Burger „Order Online” platform tartalmaz, vagy ami ahhoz kapcsolódik, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció és annak minden része vagy másolata a Simon’s Burger és/vagy alvállalkozóinak/licencadóinak egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezik. A „Szellemi tulajdonjogok”-ba beletartozik minden szerzői jog és szomszédos jog (beleértve az adatbázisokkal és katalógusokkal, illetve a fényképekkel kapcsolatos jogokat), szabadalmak, formatervezési minták, használati minták, védjegyek, kereskedelmi elnevezések, üzleti titkok, know-how, és bármely más lajstromozott vagy nem lajstromozott szellemi tulajdon.

 

A jelen ÁSZF nem biztosítanak semmiféle Szellemi Tulajdonjogot a Felhasználónak a Simon’s Burger „Order Online” platformon és minden jog, ami itt nem kerül kifejezetten átadásra, Simon’s Burger és alvállalkozói/licencadói részére van fenntartva.

 

 

7. További rendelkezések a Simon’s Burger „Order Online”

használatával kapcsolatban

 

A Simon’s Burger döntése alapján lehetővé teheti az Felhasználó számára, hogy Simon’s Burger „Order Online” platformon a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg. Az így közölt Felhasználói Tartalom az Felhasználó tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Simon’s Burger az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, visszavonhatatlanul, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, az Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. Felhasználó szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

 

A Simon’s Burger „Order Online” használata során a Felhasználó olyan tartalommal vagy információkkal találkozhat, amelyek esetleg pontatlanok, hiányosak, elkésettek, félrevezetőek, illegálisak, sértőek vagy egyéb módon károsak. A Simon’s Burger nem felelős harmadik felek tartalmáért vagy tájékoztatásáért, vagy az olyan károkért, amelyek az azokra történő hagyatkozás eredményeként merültek fel.

 

A Felhasználó felelőssége a Simon’s Burger „Order Online” platformhoz való hozzáféréshez és azok használatához szükséges mindennemű készülék, berendezés (pl. telefon), valamint kapcsolat beszerzése, fenntartása és az azokhoz kapcsolódó díjak megfizetése.

 

8. Időtartam és megszüntetés

 

A jelen ÁSZF eltérő rendelkezésig, mint kötelező megállapodás hatályban maradnak, amíg a Felhasználó igénybe veszi a Simon’s Burger „Order Online” szolgáltatást. A Felhasználó bármikor felhagyhat a szolgáltatás igénybevételével. A Simon’s Burger bármikor véglegesen vagy ideiglenesen felhagyhat a Szolgáltatás nyújtásával.

 

9. Panaszok

 

A Simon’s Burger „Order Online” bármikor megszakítható vagy végérvényesen megszüntethető. A Simon’s Burger „Order Online” platform ideiglenesen felfüggesztésre is kerülhet. Ne használja a Simon’s Burger „Order Online” platformot az adatok biztonsági tárolására! Noha a Simon’s Burger minden erőfeszítést megtesz a szolgáltatás zavartalan és hibamentes működése érdekében, a jelen feltételekben meghatározottakon túl a Simon’s Burger nem vállal szavatosságot a hibás teljesítésért.

 

A Simon’s Burger-hez panaszt az info@simonsburger.hu email címére, továbbá a Simon’s Burger székhelyére postai úton lehet benyújtani.

 

A Simon’s Burger kizárja felelősségét minden a Felhasználónak vagy harmadik személynek okozott kárért, kivéve a szándékosan okozott károkat, valamint az olyan károkat, amelynek kizárását vagy korlátozását a törvény nem engedi.

 

 10. Adatvédelem

Simon’s Burger, mint adatkezelő a Felhasználó által a Szerződés létrejöttét megelőzően, a Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltatások nyújtása során megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az ÁSZF jelen pontjában olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

11. Egyéb rendelkezések

 

A Simon’s Burger jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF esetleges jövőbeli módosításait Szolgáltató a jelen honlapon köteles az ÁSZF-el egységes szerkezetben közzétenni.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Felek kötelesek minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban köztük felmerülő bármiféle nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások révén rendezzenek. Ennek hiányában a szerződésből eredő jogviták elbírálására - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Ügyfelek kivételével – a Felek kikötik - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Törvényezék kizárólagos illetékességét.

Budapest

Simon’s Burger

bottom of page